Klauzula Informacyjna2018-10-31T12:25:10+00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/ Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez WEX Facility Management Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 7/3, 58-105 Świdnica danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez WEX Facility Management Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 7/3, 58-105 Świdnica.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest WEX Facility Management Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 7/3, 58-105 Świdnica, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000639998, NIP 884-276-91-65, REGON: 365554550.

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się poprzez podanie swoich danych: imię, nazwisko, adres – e mail, numer telefonu na stronie https://www.wexfm.pl/index.php/kontakt/

Wskazane wyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • marketingowym, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • nawiązania współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)
 • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

Odbiorcą Danych Osobowych są:

 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie zapewnienie oraz utrzymania aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby działalności Administratora Danych będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem nawiązania współpracy.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Administratorem Danych.